Sto­ra En­so wpro­wa­dza na ry­nek no­wą, bar­dziej pro­eko­lo­gicz­ną wer­sję kar­to­nu Tray­for­ma de­dy­ko­wa­ne­go bra­nży ga­stro­no­micz­nej

druk.info.pl/art/23093-stora-e

Gra­phic Pac­ka­ging In­ter­na­tio­nal po­wo­łu­je no­wych dy­rek­to­rów w obu Ame­ry­kach i mi­ędzy­na­ro­do­wych jed­nost­kach bi­zne­so­wych

druk.info.pl/art/23090-graphic

Sto­ra En­so wpro­wa­dza na ry­nek Per­for­ma Li­ght Car­bo­nZe­ro – pierw­szy na ryn­ku kar­ton neu­tral­ny względem śla­du węglo­we­go

druk.info.pl/art/23079-stora-e

Sto­ra En­so zdo­by­wa czte­ry na­gro­dy Sca­nStar dla pro­eko­lo­gicz­nych pro­jek­tów opa­ko­wa­nio­wych i Red Dot De­sign Award dla opa­ko­wa­nia ma­ga­zy­nu Vo­gue Skan­di­na­via

druk.info.pl/art/23077-stora-e

Dru­kar­nia COMgraph roz­bu­do­wu­je park sprzęto­wy o no­wą skła­dar­ko­-skle­jar­kę Ome­ga Al­l­pro 90 fir­my Ko­enig & Bau­er Du­ran

druk.info.pl/art/23071-drukarn

Prin­tFac­to­ry wy­zna­cza Gra­fi­ską Ka­na­len ja­ko no­we­go dys­try­bu­to­ra na re­gio­ny skan­dy­naw­skie i ba­łtyc­kie

druk.info.pl/art/23070-printfa

Show more
iPolska.pl

iPolska.pl to instancja dla każdego Polaka, stworzona do rozmów, dyskusji, dowcipów i wysyłania śmiesznych zdjęć z kotami