API Fo­lie Pol­ska na Kon­gre­sie Ety­kie­ty Sa­mo­przy­lep­ne 2022: o pro­ble­mach w cold stam­pin­gu i ich roz­wi­ązy­wa­niu

druk.info.pl/art/23836-api-fol

Fir­ma Mark An­dy za­pre­zen­to­wa­ła „po­tęgę dru­ku hy­bry­do­we­go” (i flek­so­gra­ficz­ne­go) pod­czas Open Ho­use w War­sza­wie

druk.info.pl/art/23834-firma-m

Wy­ni­ki Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Świa­tło” w Ze­spo­le Sz­kół Po­li­gra­ficz­nych im. Mar­sza­łka Józe­fa Pi­łsud­skie­go w War­sza­wie

druk.info.pl/art/23832-wyniki-

Asia Sym­bol Gro­up w Chi­nach roz­sze­rza wy­ko­rzy­sta­nie sys­te­mu MES ABB w ce­lu zwi­ęk­sze­nia pro­duk­tyw­no­ści

druk.info.pl/art/23831-asia-sy

Sto­ra En­so ak­tu­ali­zu­je pro­gno­zę od­no­śnie zy­sku ope­ra­cyj­ne­go EBIT za 2022: pla­no­wa­ny wy­nik lep­szy niż za­kła­da­no

druk.info.pl/art/23818-stora-e

Po­tęga „zrów­no­wa­żo­nych” ety­kiet. Jak mo­gą w tym po­móc far­by?” – Sun Che­mi­cal na Kon­gre­sie Ety­kie­ty Sa­mo­przy­lep­ne 2022

druk.info.pl/art/23816-potega-

Print Aga­inst War wspie­ra New Me­dia, wal­czącą o prze­trwa­nie ukra­ińską fir­mę z dzie­dzic­twem cy­fro­wej do­sko­na­ło­ści

druk.info.pl/art/23809-print-a

In­no­wa­cje Ave­ry Den­ni­son na tar­gach FESPA 2022 — no­we po­zio­my wy­daj­no­ści i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju

druk.info.pl/art/23802-innowac

Show more
iPolska.pl

iPolska.pl to instancja dla każdego Polaka, stworzona do rozmów, dyskusji, dowcipów i wysyłania śmiesznych zdjęć z kotami. Aby dołączyć, przyślij nam maila i napisz, czemu chcesz to zrobić.