Co­lo­urs Fac­to­ry pierw­szym w Pol­sce i dru­gim na świe­cie użyt­kow­ni­kiem sys­te­mu CtP fir­my Ag­fa Of­fset – Ava­lon N24–90XT

druk.info.pl/art/22964-colours

Za­pro­jek­tuj wła­sną Kar­tę Świ­ątecz­ną. Warsz­ta­ty gra­ficz­ne – li­no­ryt­ni­cze w Mu­zeum Dru­kar­stwa

druk.info.pl/art/22952-zaproje

Show more
iPolska.pl

iPolska.pl to instancja dla każdego Polaka, stworzona do rozmów, dyskusji, dowcipów i wysyłania śmiesznych zdjęć z kotami